در هر زمانی ایران اورینگ کیفیت خوب و مرغوب را بهترین تبلیغ برای خود میداند و بر این باور است که هیچ زمانی تولید به هدف نهایی نرسیده مگر اینکه مشتری نهایی رضایت کامل داشته باشد…